Wycena przedsiebiorstwa, firmy, spółki

 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków

Wycena24.com wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Wycena firmy, spółki

Zrób PDF z tego dokumentu Drukuj ten dokument Wyślij ten dokument

Wycena przedsiębiorstwa, firmy, spółki

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny może być przedsiębiorstwo jako zorganizowana całość (też grupy przedsiębiorstw, np. grupa kapitałowa) bądź poszczególne jego wydziały lub też poszczególne elementy jego aktywów i pasywów, w tym:

 • wartości niematerialne i prawne (np. autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, licencje, koncesje, prawa do patentów, oprogramowania komputerowe, prawa au­torskie, prawa do projektów i wynalazków, prawa do znaków towarowych i wzorów użytkowych, know-how)
 • aktywa trwałe (grunty, nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, ak­cje, udziały itp.)
 • aktywa obrotowe
 • kapitał własny i kapitał obcy (np. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług).

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Majątkowe:

 • księgowa
 • skorygowanych aktywów netto
 • watrości likwidacyjnej
 • wartości odtworzeniowej

Dochodowe:

 • zdyskontowanych
 1. zysków
 2. przepływów pieniężnych
 3. dywidend
 • metoda APV

Mieszane:

 • szwajcarska
 • berlińska
 • stuttgarcka
 • UEC

Porównawcze - rynkowe

 • mnożnikowe
 1. cena/zysk
 2. cena/sprzedaż
 3. cena/EBITDA
 4. dywidenda/akcja
 • inne mnożniki
 1. WP/EBIT
 2. WP/EBITDA
 3. WP/OCF
 4. cena/wartość księgowa

Komu służą wyceny wartości przedsiębiorstwa?

Wartość spółki jest różna dla różnych nabywców, może być inna dla nabywcy, inna dla sprzedawcy. Wartości nie należy mylić z ceną, choć zdarza się, że oszacowana wartość spółki równa się jej cenie. Cena transakcji jest zwykle negocja­cji miedzy sprzedawcą i nabywcą przedsiębiorstwa.
Wyceny przedsiębiorstw służyć mogą następującym celom:
 • Transakcje kupna-sprzedaży
 • Wycena spółek giełdowych
 • Zbudowanie portfela inwestycyjnego,
 • Porównanie kilku spółek
 • Pierwsze oferty publiczne
 • Systemy motywacyjne
 • Rozpoznanie czynników wzrostu
 • Podjęcie strategicznych decyzji
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
 • Realizacja przepisów prawa spadkowego i rodzinnego (dziedziczenie, rozwód).
 • Określanie wartości opodatkowania (np. nieruchomości, przychodu z transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa).
 • Ubezpieczenie majątku i przedsiębiorstwa.
 • Kalkulacja wartości odszkodowania (np. kradzież majątku).
 • Bilansowa aktualizacja wartości składników aktywów i pasywów spółki (w tym wycena udziałów w spółkach).
 • Wniesienie przedsiębiorstwa (jego składników) aportem do innej spółki.

Definicje wartości używane przy wycenach przedsiębiorstwa

Wartość użytkowa (ujęcie księgowe) - bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których wystąpienia oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów przedsiębiorstwa oraz jego likwidacji na zakończenie okresu użytkowania.

Wartość właściciela - odnosi się do aktualnego i przyszłego właściciela aktywów. Miernik tej wartości to wartość pozbycia się lub wartość pozbawienia aktywów.

Wartość księgowa - wartość wykazywana w sprawozdaniach finansowych, podlegająca ogólnie przyjętym zasadom rachunkowości.

Wartość rynkowa - cena wymienna dobra lub usługi na każdym rynku (szero­kie znaczenie). Także wartość aktywu będącego przedmio­tem obrotu na zorganizowanym rynku, np. giełdzie papierów wartościowych, giełdzie towarowej (węższe znaczenie).

Wartość godziwa - ujęcie księgowe - kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinfor­mowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wartość odtworzeniowa - koszt zastąpienia posiadanych urządzeń, maszyn i innych środków trwałych identycznymi co do rodzaju aktywami.

Wartość goodwill - ujęcie księgowe - wartość rynkowa minus wartość godziwa.

Wartość bilansowa - wartość, według której dany składnik majątku jest ujmowany w bilansie po odliczeniu umorzenia oraz kwoty odpisów amortyzacyjnych.

Wartość biznesu w działaniu - wartość przedsiębiorstwa rozpatrywanego jako funkcjonująca na rynku organizacja. Alternatywą dla tej wartości jest wartość likwidacyjna.

Źródło: D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju rachunkowości, Warszawa 1999.

Zadzwoń do nas aby zamówić wycenę: 0 606 66 33 42
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Kontakt
Wycena24
Magdalena Szumiec
rzeczoznawca majątkowy
nr uprawnień 4600
biegły sądowy
 
telefon: 
606 66 33 42

pn-pt: 8-16
sobota: 9-14 

ul. Piłsudskiego 36/1
31-111 Kraków

e-mail:
krakow(at)wycena24.com
 
Kalkulator Kredytowy
Kwota kredytu:
Okres kredytowania:
miesiące
Oprocentowanie roczne:
% / rok